thurstan-42
1+

Thurstan 42

By Bricks Developers
Icon
கொழும்பு 3

மொத்த பிரிவுகள்

12 Floors, 72 Units

அளவு

309 - 1,085 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

September 2018

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 62m - 125m

With a radius packed with leading schools, an array of shopping and dining options, and a refined neighborhood reputation, Thurstan 42 is the cherry on top for residents eager to move in. This apartment complex, comprising 72 residences across 11 floors with one, two, and three-bedroom options, epitomizes tranquil high-rise living amid convenience and luxury.

Graced with state-of-the-art facilities, Thurstan 42 offers amenities designed to enhance residents' lifestyles and upgrade their living experiences. Residents can relax in a pristine swimming pool, stay fit in a fully-equipped gymnasium, and enjoy easy access to their floors with dual elevators. The dual car parking facilities and ventilation systems keep apartments cool even without air conditioning, saving energy and reducing bills. Safety and security are top priorities, with 24-hour security services ensuring peace of mind. A 100% power backup system guarantees uninterrupted comfort and convenience.

Residents can also enjoy stunning city views from the expansive rooftop terrace, where lush landscaping creates a relaxing oasis. These thoughtfully designed apartments cater to contemporary families, blending serene living with urban convenience in one of Colombo’s most prestigious locations.

Crafted with precision and finesse, the apartments feature premium materials and fixtures that meet global benchmarks, epitomizing refinement and artful living. Thurstan 42 offers homes that showcase impeccable taste and inspire envy among peers.

For savvy investors, Thurstan 42 presents a lucrative opportunity in a prime location experiencing significant price appreciation. With rising demand for luxury properties in the heart of Colombo, this is an ideal time to capitalize on the growing real estate market.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
Rooftop
சூடான தண்ணீர் வசதி
கட்டிட மேலாண்மை
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
View all 15 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconProminent location with prestigious schools in the vicinity
tick iconSubstantial appreciation in real estate value
tick iconPromotes green living with eco-friendly features
tick iconA range of apartment spaces to suit different residential needs
tick iconStylish living space with well-rounded facilities, including electric car charging points

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 3 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 3, known as Kollupitiya or Colpetty, is one of Colombo's most dynamic and upscale neighbourhoods, blending the charm of its colonial past with the vibrancy of modern urban living. This area serves as a microcosm of Colombo's evolution, showcasing an array of high-rise buildings, colonial-era architecture, bustling streets, and verdant spaces. Kollupitiya is a commercial powerhouse, housing an extensive range of businesses, luxury hotels, shopping malls, and gourmet dining options that cater to both the local and expatriate populations.


Spanning a relatively small geographical area, Kollupitiya stands out for its strategic location, bordered by the Indian Ocean on one side and Galle Road, one of Colombo's main thoroughfares, on the other. This unique positioning has made it a coveted spot for real estate, with a mix of residential options ranging from luxury apartments to traditional homes. The area's real estate market is vibrant, driven by high demand and a continuous influx of developments, making it an attractive investment opportunity.

Kollupitiya's blend of historical significance, cultural diversity, and economic vitality makes it a fascinating area to explore and live in. It embodies a fast-paced lifestyle while offering pockets of tranquillity through its seaside promenades and public parks, such as Viharamahadevi Park. The neighbourhood is a testament to Colombo's capacity to preserve its heritage while progressing towards a cosmopolitan future, making it an ideal location for those seeking the best of both worlds.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExceptional connectivity to other parts of the city via road and rail.
tick iconHome to a wide array of shopping, dining, and recreational facilities.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconSignificant traffic congestion during peak hours, which can extend travel times and affect daily commutes.
tick iconA need for measures to control air and noise pollution, including stricter regulations on vehicle emissions and construction activities.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 3 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.6

out of 5

டெவலப்பர்

Bricks Developers
மொத்த திட்டங்களை
10

Thurstan 42, brought to life by Bricks Developers Ltd., stands as a testament to their ingenious investment knowledge and corporate competence in Sri Lanka's property sector. Partnering with Zhongtian Dinghui Investment Company Ltd., renowned for their real estate expertise from Hangzhou, Zhejiang Province, adds further depth to this project. This real estate giant, with a wealth of global construction experience, ensures unparalleled quality and expertise.

Dhanangika Dilini Associates, established in 2014, brings architectural excellence to the project. Specializing in diverse sectors and providing comprehensive design services, their dedication to captivating and grounded design ensures Thurstan 42's distinction in Sri Lanka's real estate landscape.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 3 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 56,624.82 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
17.94%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
12.46%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!