citadel-apartments
citadel-apartments-living-room
citadel-apartments-dining-room
citadel-apartments-bedroom
1+

Citadel Apartments

மொத்த பிரிவுகள்

13 Floors, 46 Units

அளவு

1,800 - 3,600 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

February 2018

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 75m - 120m

Imagine starting each day with the vibrant energy of Colombo city right at your doorstep, accompanied by the gentle sound of waves. Nestled in the heart of Colombo 3, Citadel Apartments offer a contemporary, luxurious retreat perfectly situated between Galle and Duplication Roads.

These fully equipped homes range from 1800 to 3600 square feet, providing ample space for relaxation or entertaining guests. Enjoy spacious bedrooms, a stylish living room, a dedicated dining area, and balconies that offer breathtaking views of the city and the ocean.

Citadel Apartments provide comprehensive customer service. Unwind in the recreation facilities, host gatherings in the elegant function hall, or take a refreshing dip in the beautiful pool. Stay active in the well-equipped gym or relax in the rooftop spaces and landscaped gardens.

Right outside your door lies the vibrant heart of Colombo. Embrace a sense of community as Citadel Apartments foster diversity and welcome everyone. Experience modern living at its finest while enjoying the comfort of Citadel Apartments.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
Rooftop
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
மத்திய எரிவாயு அமைப்பு
View all 13 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconA luxurious location – Nestled between Galle and Duplication Roads in the heart of Colombo 3
tick iconSpacious and comfortable living – A chance to indulge in the breathtaking ocean views
tick iconComprehensive amenities – From gyms, recreation centers, and rooftop areas, to gardens, everything is at your convenience
tick iconIconic landmarks and essentials – Easy access to basics and entertainment options
tick iconBelongingness – A diverse, welcoming community

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 3 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 3, known as Kollupitiya or Colpetty, is one of Colombo's most dynamic and upscale neighbourhoods, blending the charm of its colonial past with the vibrancy of modern urban living. This area serves as a microcosm of Colombo's evolution, showcasing an array of high-rise buildings, colonial-era architecture, bustling streets, and verdant spaces. Kollupitiya is a commercial powerhouse, housing an extensive range of businesses, luxury hotels, shopping malls, and gourmet dining options that cater to both the local and expatriate populations.


Spanning a relatively small geographical area, Kollupitiya stands out for its strategic location, bordered by the Indian Ocean on one side and Galle Road, one of Colombo's main thoroughfares, on the other. This unique positioning has made it a coveted spot for real estate, with a mix of residential options ranging from luxury apartments to traditional homes. The area's real estate market is vibrant, driven by high demand and a continuous influx of developments, making it an attractive investment opportunity.

Kollupitiya's blend of historical significance, cultural diversity, and economic vitality makes it a fascinating area to explore and live in. It embodies a fast-paced lifestyle while offering pockets of tranquillity through its seaside promenades and public parks, such as Viharamahadevi Park. The neighbourhood is a testament to Colombo's capacity to preserve its heritage while progressing towards a cosmopolitan future, making it an ideal location for those seeking the best of both worlds.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExceptional connectivity to other parts of the city via road and rail.
tick iconHome to a wide array of shopping, dining, and recreational facilities.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconSignificant traffic congestion during peak hours, which can extend travel times and affect daily commutes.
tick iconA need for measures to control air and noise pollution, including stricter regulations on vehicle emissions and construction activities.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 3 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.6

out of 5

கொழும்பு 3 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 55,846.92 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
11.84%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
4.26%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!