blue-ocean-19th-lane
blue-ocean-19th-lane-living-room
blue-ocean-19th-lane-dining-room
1+

Blue Ocean at 19th Lane

By Blue Ocean Group of Companies
Icon
கொழும்பு 3

மொத்த பிரிவுகள்

11 Floors, 66 Units

அளவு

1,125 - 1,980 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

April 2021

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 43.2m - 70m

Are you seeking a sound investment opportunity or considering owning a second home in Colombo? Look no further than Blue Ocean Luxury Apartments on 19th Lane, Colombo 3, also known as Kollupitiya. This exceptional property offers not only a luxurious living experience but also a promising avenue for investment.

With 11 luxurious residential floors, this apartment complex accommodates a total of 66 lavish apartments and 5 levels of car park. Designed by renowned architects and built to international standards, Blue Ocean’s 19th Lane apartment complex incorporates premium-quality building materials and best-practice construction techniques, ensuring both structural integrity and unparalleled comfort.

Featuring an enticing array of two and three-bedroom apartments, each space exudes sophistication and elegance. The emphasis on spaciousness is evident throughout, with generously proportioned bedrooms allowing ample circulation of fresh air and natural light, ensuring a serene living environment. European fittings and exquisitely designed walls and flooring add a touch of refinement to every corner, while ergonomically designed granite-topped pantries offer both style and functionality.

Every detail has been carefully curated to enhance the resident's experience. From maid's quarters for added privacy to a rooftop swimming pool and BBQ pavilion, a fully equipped gymnasium, and ample parking space, every amenity has been thoughtfully included to cater to the needs of modern urban living.

Designed and constructed with meticulous attention to detail, Blue Ocean Luxury Apartments epitomize the perfect blend of quality craftsmanship and aesthetic ambiance. Whether relaxing in the spacious living areas, rejuvenating in the elegantly appointed bathrooms, or entertaining in the stylishly designed pantries, residents are treated to a lifestyle of exceptional luxury and comfort.

Developed by the esteemed Blue Oceans Group, a real estate conglomerate with a proven track record of excellence, Blue Ocean Luxury Apartments promise a lifestyle of luxury and convenience. With its prominent central location and proximity to all amenities, residents can enjoy the best of cosmopolitan living while basking in the comfort and tranquility of their private oasis.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

24/7 பாதுகாப்பு
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
மின் உயர்த்திகள்
ஏர் கண்டிஷனிங்
உடற்பயிற்சி கூடம்
Rooftop
மத்திய எரிவாயு அமைப்பு
பவர் காப்புப்பிரதி
கழிவு முகாமைத்துவம்
சூடான தண்ணீர் வசதி
விருந்தினர் மண்டபம்
View all 15 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconBreathtaking sea views from every apartment
tick iconLuxurious interiors adorned with premium European fittings
tick iconExpansive living spaces offering unparalleled comfort
tick iconConstructed by reputed Blue Oceans Group
tick iconCentral location in Colombo, adding to the property value

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 3 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 3, known as Kollupitiya or Colpetty, is one of Colombo's most dynamic and upscale neighbourhoods, blending the charm of its colonial past with the vibrancy of modern urban living. This area serves as a microcosm of Colombo's evolution, showcasing an array of high-rise buildings, colonial-era architecture, bustling streets, and verdant spaces. Kollupitiya is a commercial powerhouse, housing an extensive range of businesses, luxury hotels, shopping malls, and gourmet dining options that cater to both the local and expatriate populations.


Spanning a relatively small geographical area, Kollupitiya stands out for its strategic location, bordered by the Indian Ocean on one side and Galle Road, one of Colombo's main thoroughfares, on the other. This unique positioning has made it a coveted spot for real estate, with a mix of residential options ranging from luxury apartments to traditional homes. The area's real estate market is vibrant, driven by high demand and a continuous influx of developments, making it an attractive investment opportunity.

Kollupitiya's blend of historical significance, cultural diversity, and economic vitality makes it a fascinating area to explore and live in. It embodies a fast-paced lifestyle while offering pockets of tranquillity through its seaside promenades and public parks, such as Viharamahadevi Park. The neighbourhood is a testament to Colombo's capacity to preserve its heritage while progressing towards a cosmopolitan future, making it an ideal location for those seeking the best of both worlds.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExceptional connectivity to other parts of the city via road and rail.
tick iconHome to a wide array of shopping, dining, and recreational facilities.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconSignificant traffic congestion during peak hours, which can extend travel times and affect daily commutes.
tick iconA need for measures to control air and noise pollution, including stricter regulations on vehicle emissions and construction activities.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 3 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.6

out of 5

டெவலப்பர்

blue-ocean-group-of-companies
Blue Ocean Group of Companies
மொத்த திட்டங்களை
235
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
2014

Blue Ocean Group of Companies stands as a premier real estate conglomerate, excelling in condo development, investment acquisition, education, engineering, property management, construction, and travel services. With a robust portfolio and a commitment to ethical practices, it has earned respect as a socially responsible entity in Sri Lanka. Certified in OSHAS 180001:2007, ISO 14001:2015, and ISO 9001:2015, Blue Ocean specialises in sustainable property investment and construction, boasting a green building certification.

Its diverse subsidiaries, including Link Engineering and Blue Ocean Residencies, ensure outstanding quality and reliability in every project. With a skilled team and a focus on innovation, Blue Ocean Group continues to shape Sri Lanka's construction industry landscape with exceptional developments across prestigious locations.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 3 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 55,846.92 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
11.84%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
4.26%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!