featured image alt
crescat-residencies-terrace
crescat-residencies-pool
crescat-residencies-living-room
1+

Crescat Residencies

மொத்த பிரிவுகள்

24 Floors, 10 Units

அளவு

1,076 - 1,399 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

February 1997

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 107m - 150m

The charming Crescat Residencies Apartments are tucked away in the bustling Galle Face Beach neighborhood of Colombo, like a priceless gem waiting to be discovered. This peaceful retreat offers a unique fusion of luxury and convenience, making it the ideal place to rest and relax.

The soft murmur of the city and the sunlight streaming through your balcony doors are the epitome of happiness. When you want to feel the water, take a quick plunge into the sparkling outdoor pool.

For a thrilling experience, head to the tennis courts. Safety is a top priority at Crescat Residencies; each unit is equipped with an electronic key card and smoke detectors for peace of mind. The apartment complex itself boasts an impressive 24 stories, offering breathtaking city views from every angle.

All in all, Crescat Residencies is your secure haven in the heart of Colombo's dynamic culture.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

24/7 பாதுகாப்பு
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
மின் உயர்த்திகள்
ஏர் கண்டிஷனிங்
உடற்பயிற்சி கூடம்
Rooftop
மத்திய எரிவாயு அமைப்பு
பவர் காப்புப்பிரதி
கழிவு முகாமைத்துவம்
சூடான தண்ணீர் வசதி
நீச்சல் குளம்
View all 14 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconPrime Location – a 25-minute walk from the National Museum and a short walk from Galle Face Beach
tick iconRejuvenating activities – a swimming pool, tennis court, spa, and a fitness center for you
tick iconSelf-catering – a fully equipped kitchen to cook as you please
tick iconHigh-end safety – each apartment has an electronic key card and smoke detectors
tick iconStunning views of the city – a chance to experience panoramic cityscapes

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 3 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 3, known as Kollupitiya or Colpetty, is one of Colombo's most dynamic and upscale neighbourhoods, blending the charm of its colonial past with the vibrancy of modern urban living. This area serves as a microcosm of Colombo's evolution, showcasing an array of high-rise buildings, colonial-era architecture, bustling streets, and verdant spaces. Kollupitiya is a commercial powerhouse, housing an extensive range of businesses, luxury hotels, shopping malls, and gourmet dining options that cater to both the local and expatriate populations.


Spanning a relatively small geographical area, Kollupitiya stands out for its strategic location, bordered by the Indian Ocean on one side and Galle Road, one of Colombo's main thoroughfares, on the other. This unique positioning has made it a coveted spot for real estate, with a mix of residential options ranging from luxury apartments to traditional homes. The area's real estate market is vibrant, driven by high demand and a continuous influx of developments, making it an attractive investment opportunity.

Kollupitiya's blend of historical significance, cultural diversity, and economic vitality makes it a fascinating area to explore and live in. It embodies a fast-paced lifestyle while offering pockets of tranquillity through its seaside promenades and public parks, such as Viharamahadevi Park. The neighbourhood is a testament to Colombo's capacity to preserve its heritage while progressing towards a cosmopolitan future, making it an ideal location for those seeking the best of both worlds.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExceptional connectivity to other parts of the city via road and rail.
tick iconHome to a wide array of shopping, dining, and recreational facilities.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconSignificant traffic congestion during peak hours, which can extend travel times and affect daily commutes.
tick iconA need for measures to control air and noise pollution, including stricter regulations on vehicle emissions and construction activities.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 3 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.6

out of 5

கொழும்பு 3 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 55,846.92 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
11.84%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
4.26%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!