vanderwert-residencies
vanderwert-residencies-lounge
vanderwert-residencies-living-room
vanderwert-residencies-dining-room
1+

Vanderwert Residencies

மொத்த பிரிவுகள்

7 Floors, 35 Units

அளவு

1,020 - 1,891 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

December 2022

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 35.7m - 40m

The glittering vastness of the Indian Ocean can greet you each morning with an everlasting hug. At Vanderwert Residencies, a collection of 35 modern residences on Galle Road, Colombo's most exclusive address, this is not a dream—it's your everyday reality.

Vanderwert reinterprets luxury for contemporary living. With floor-to-ceiling windows letting in an abundance of natural light and fresh air, you can stay connected to the lively spirit of Galle Road while also saving on energy costs. Robust air conditioning units and ceiling fans ensure year-round comfort, while cozy carpets add a touch of warmth underfoot.

Every detail of your home is carefully designed with your well-being in mind. Savor opulent shower experiences with top-notch TOTO fixtures and hot water geysers. Modern design elements, including carefully chosen color palettes, suspended ceilings, and luxurious lighting, create a visually striking atmosphere.

Enjoy expansive views of the bustling Galle Road from your roomy balcony, or head to the rooftop terrace for stunning vistas of the Indian Ocean. These areas are perfect for hosting guests or simply unwinding and soaking in the vibrant city life.

At Vanderwert Residencies, you can live coolly, breathe clean, and relax in supreme comfort.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
Landscaping
குழந்தைகள் விளையாடும் பகுதி
தீ அபாயத்தினை கண்டறிதல் & பாதுகாப்பு

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconComfortable location – Located in the most prestigious area in Colombo, Galle Road
tick iconModern living – European-style kitchens, premium finishes, and floor-to-ceiling windows provide abundant natural light and fresh air
tick iconUnparalleled comfort – Robust air conditioning units and ceiling fans guarantee year-round comfort
tick iconEffortless convenience – Thanks to excellent connectivity, you can easily access important services including schools, hospitals, and shopping malls
tick iconSeamless access to entertainment – Expansive balconies and a rooftop terrace offer the ideal spaces for relaxing and enjoying city views

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

தெஹிவளை பகுதி வழிகாட்டிகள்

Dehiwala, a suburb in the Colombo District of Sri Lanka, is a vibrant community known for its scenic coastline, rich cultural heritage, and bustling urban life. Positioned strategically south of Colombo along the Galle Road artery, Dehiwala serves as a crucial link between the serene beachside living and the dynamic pulse of the city. The area is renowned for the National Zoological Gardens, one of the oldest zoos in Asia, offering a glimpse into the biodiversity of the region and serving as a significant educational and conservation centre. Dehiwala Beach, with its captivating sunsets and leisure activities, attracts both locals and tourists seeking relaxation and recreation by the sea.


The suburb's infrastructure includes the Dehiwala Railway Station, a key transportation hub facilitating ease of travel to and from Colombo and other parts of the island. The historical evolution of Dehiwala, from a quiet residential area to a thriving urban suburb, reflects the broader trends of Sri Lanka's urban development, showcasing a blend of traditional and modern lifestyles.

Dehiwala's real estate market has seen considerable growth, with an array of housing projects catering to a diverse population. The suburb's strategic location, coupled with its rich cultural fabric and natural beauty, makes it an attractive destination for residents and investors alike. The community's vibrancy is further enhanced by a variety of shops, eateries, and public spaces, contributing to the lively atmosphere of Dehiwala.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExcellent transport links to the rest of Colombo, via road and rail.
tick iconHome to a comprehensive range of amenities including parks, beaches, eateries, hotels, gyms, clinics, pharmacies, supermarkets, clothing stores and more.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconDespite proximity to Colombo, commute times are extended due to high traffic congestion.
tick iconBeachside neighbourhoods offer a slightly lower safety profile compared to more urban areas.
மேலும் வாசிக்க

தெஹிவளை அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.3

out of 5

தெஹிவளை இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 28,052.12 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
3.23%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
19.68%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!