oak-residencies-collingwood-place
oak-residencies-collingwood-place-dining-room
oak-residencies-collingwood-place-living-room
oak-residencies-collingwood-place-terrace
1+

Oak Residencies - Collingwood Place

மொத்த பிரிவுகள்

10 Floors, 32 Units

அளவு

925 - 1,300 sqft

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 40m - 50m

Oak Residencies Collingwood Place is graced with the ‘oak effect’ — an enchanting take on comforting opulence. An open-concept kitchen flows into living spaces adorned with the warmth of wooden floors. Meanwhile, a secret garden of lush greenery frames breathtaking views of the Indian Ocean. Here, every moment is a fusion of elegance and serene coastal beauty, creating an enchanting home. Spread over ten residential floors, this development features 32 units, ranging from 925 to 1,300 sq ft, with both two-bedroom and three-bedroom options.

These residences reflect modern living with a touch of tranquillity, designed for those with exquisite taste. Moreover, a rooftop terrace and other amenities are in place, giving residents a reliable and comfortable place to call home. The rooftop garden serves as a private oasis in the sky, where residents can unwind with a cup of tea, enveloped by the gentle rustle of leaves and the sea breeze. The endless blue horizon and shimmering waters of the Indian Ocean offer a stunning backdrop, turning every moment into a scene of serenity.

Stepping out, a diverse mix of bakeries, coffee shops, and restaurants invite every taste palate. Meanwhile, numerous stores selling textiles and fashion accessories keep shopaholics enthralled. The Marine Drive beach being a short hop away is another perk, ideal for a morning jog or grabbing seafood during late hours

Wellawatte also wins in terms of other amenities. Royal Hospital and Delmon Hospital are nearby, while places of worship are abundant. Educational institutions, supermarkets, and leading banks are situated on Galle Road, making every errand effortless. Ease of access to the railway station and the busy Galle Road simplifies transportation, while a short drive takes you to Colombo Central in the blink of an eye. The proximity of Havelock Road places more schools and playgrounds within easy access, perfect for families with children.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

கழிவு முகாமைத்துவம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
Rooftop
தீ அபாயத்தினை கண்டறிதல் & பாதுகாப்பு

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconOffers stunning sea views
tick iconSought-after residential area
tick iconHigh rental income potential
tick iconCommercialised area, adding value to land appreciation
tick iconEasy access to Marine Drive and Galle Road

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 6 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 6, famously known as Wellawatte, is a vibrant and densely populated suburb of Colombo, Sri Lanka. This area is renowned for its dynamic blend of residential and commercial life, with a significant Tamil community contributing to its rich cultural tapestry. Wellawatte is celebrated for its textile shops, bustling markets, and the iconic Savoy Cinema, making it a key commercial hub within the city. Its strategic location along the Galle Road ensures excellent connectivity to other parts of Colombo, while the coastal line adds to its scenic beauty.


In Colombo 6, the real estate scene is diverse, ranging from budget-friendly options to semi-luxury and luxury apartment complexes such as Span Tower, Liberty Court, and Majestic Apartments. These developments cater to a broad spectrum of residents, offering amenities that enhance the urban living experience.

The area's strategic location along Galle Road and Marine Drive ensures excellent connectivity, facilitating easy access to other parts of Colombo and contributing to its appeal as a desirable place to live. This mix of modern residential options and robust infrastructure highlights Wellawatte's dynamic growth within Colombo's real estate market. For more detailed information, you can explore specific apartment complexes and their offerings through real estate listings and developers' websites.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconNumerous bus routes run through Galle Road, connecting Wellawatte with central Colombo and southern suburbs.
tick iconConvenient access to most major schools, colleges, universities and corporate establishments in Colombo.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconSignificant traffic congestion along Galle Road during peak hours.
tick iconA need for more public spaces and recreational facilities.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 6 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.3

out of 5

டெவலப்பர்

oak-developers-logo
Oak Developers
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
13

Oak Developers, the creative force behind Oak Residencies in Colombo, has established a stellar reputation for crafting stylish and modern homes. Renowned for its focus on stellar craftsmanship, affordability, and trustworthiness, Oak Developers brings visions of beautiful living to life. Its dedication to delivering superior quality is evident in every development, ensuring spaces that radiate warmth and delight.

It also excels in infusing creative designs and impeccable aesthetics into every project, ensuring visually stunning and functional homes. Its unwavering commitment to customer satisfaction transforms each residence into a fulfilling, personalised living experience.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 6 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 35,792.96 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-3.14%
Negative Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
2.45%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!