crescendo-apartments
crescendo-apartments-dining-room
crescendo-apartments-living-room
1+

Crescendo Apartments

By The Urban Development Authority
Icon
மாலபே

மொத்த பிரிவுகள்

27 Units

அளவு

700 - 900 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

August 2022

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 19m - 25m

Having a place to call your own creates stability and a sense of accomplishment in today’s world. With the Urban Development Authority’s affordable housing projects, owning an apartment becomes a realistic dream for middle and upper-income earners alike. An exemplary residential project, Crescendo Apartments is a sleek high-rise against the Malabe skies. Featuring modern fixtures, lush greenery, ample car parking space, and elegantly designed units, this property is located only 14 km from Colombo. It offers two-bedroom and three-bedroom units.

A range of premier amenities are incorporated into the development, determined to provide the residents with the best. From the mini supermarket to the state-of-the-art gym and versatile community hall, every need is catered to. Yet, the property’s commitment to eco-friendliness is what sets it apart. With electric vehicle charging facilities, a proper rainwater harvesting system, and solar PV lighting up common areas, sustainability isn't just a choice—it's the ethos of Crescendo Apartments. And then, step inside, where high-quality finishes touch every corner, transforming interiors into spaces of refined elegance.

However, why should one consider buying a residential property in Malabe? This city offers a perfect blend of urban convenience and suburban tranquillity, making it an ideal place to live. Located just a short drive from Colombo, Malabe provides excellent connectivity via the Outer Circular Expressway, ensuring smooth commutes to major cities.

Furthermore, the area is home to leading educational institutions such as the Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) and numerous international schools, catering to families with kids. Residents can also enjoy a range of amenities including modern shopping centres, healthcare facilities, and popular dining options. With its serene environment, rising property values, and proximity to IT and business hubs, Malabe presents a valuable and attractive residential opportunity. With its favourable pricing and payment structures, and its high-quality amenities, Crescendo Apartments is a sought-after choice in Malabe.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
பல்பொருள் அங்காடி
விருந்தினர் மண்டபம்
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
தீ அபாயத்தினை கண்டறிதல் & பாதுகாப்பு

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconProminent suburb only 30 minutes from Colombo
tick iconRepayment period up to 25 years with housing loan options in place
tick iconDeveloped by the Urban Development Authority
tick iconEco-friendly amenities promote sustainability
tick iconLuxury living with modern fixtures and elegant designs

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

Icon

மாலபே பகுதி வழிகாட்டிகள்

Malabe, a rapidly growing suburb of Colombo, Sri Lanka, is a compelling blend of modernity and traditional charm. Nestled approximately 10 km away from the heart of Colombo, it has evolved from a quiet village into a bustling hub of education, technology, and real estate development. Covering an area of approximately 23 sq km, Malabe is home to a diverse population of over 30,000 residents. This transformation has been propelled by the suburb's strategic location, offering easy access to Colombo via the New Kandy Road, and its emergence as a centre for higher education and IT industries.


The landscape of Malabe is characterised by a mix of residential areas, educational institutions, and burgeoning commercial zones. The area has seen a significant influx of residential developments, from affordable housing to luxury villas and apartment complexes, catering to a wide range of preferences and budgets. The greenery that dots the suburb provides a refreshing counterpoint to its urban development, making it an attractive location for families and professionals alike. With its blend of convenience, connectivity, and community, Malabe stands as a testament to Sri Lanka's urban evolution, offering a balanced lifestyle between the hustle of city life and the tranquillity of suburban living.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExcellent road links to Colombo and other parts of the island.
tick iconAvailability of multiple bus routes, enhancing public transport options.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconIncreasing traffic congestion, especially during peak hours, needs addressing through improved traffic management.
tick iconPublic transport services can be more frequent, particularly in the evenings and weekends.
மேலும் வாசிக்க

மாலபே அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.3

out of 5

டெவலப்பர்

the-urban-development-authority-logo
The Urban Development Authority
மொத்த திட்டங்களை
6
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
46

The Urban Development Authority (UDA), established under Law No. 41 of 1978, is pivotal in advancing integrated planning and development in Sri Lanka's urban areas. Addressing the growing middle-class housing demand, particularly in urban areas dominated by the private sector, the UDA provides affordable housing solutions, making homeownership more accessible.

Additionally, the UDA focuses on creating vibrant, sustainable communities and upgrading infrastructure, ensuring that cities evolve into livable spaces that meet the needs of all residents. By leveraging modern technology and strategic approaches, the UDA enhances urban living and supports the nation’s growth.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

மாலபே இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 25,472.3 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-1.6%
Negative Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-3.78%
Negative Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!