on320-residencies-external-view
on320-residencies
on320-residencies-lounge
on320-residencies-living-room
1+

On320

By John Keells Properties
Icon
கொழும்பு 2

மொத்த பிரிவுகள்

37 Floors, 475 Units

அளவு

915 - 1,978 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

June 2013

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 915 - 2k

Rising in the vibrant heart of Colombo, ON320 Residencies offers a sanctuary in the sky with its three 37-story towers. Step out of the stuffy hotel room and into the luxurious space of a fully furnished apartment. ON320 is more than a place to stay; it’s a gateway to a beautifully urban existence.

This impressive development seamlessly blends simplicity with sophistication. Located at Union Place, everything you need is just a stroll away, eliminating the need for taxis. Enjoy easy access to the Gangaramaya Buddhist Temple, only 220 meters away, and discover the charm of hidden alleys and bustling markets right at your fingertips.

After a day of exploring, unwind in a cozy and inviting space rather than a cold hotel room. ON320 is designed for you to live and thrive, offering a haven where comfort, contentment, and security come together.

The indulgence doesn’t stop there. Savor delicious food at nearby eateries or let your inner chef shine in your own kitchen. ON320 Residencies fulfills the needs of both the adventurer and the foodie, turning dreams into reality.

This masterpiece by John Keells Properties unlocks the door to a perfectly balanced life. Whether you're a fitness enthusiast or a sightseeing champion, ON320 caters to all. Accessibility and comfort are their primary goals, ensuring you experience the very best Colombo has to offer.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
சிசிடிவி பாதுகாப்பு
ஏர் கண்டிஷனிங்
வாகன தரிப்பிடம்
குழந்தைகள் விளையாடும் பகுதி
தீ அபாயத்தினை கண்டறிதல் & பாதுகாப்பு

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconLocated in the heart of Colombo – offers the city's vibrant energy and attractions
tick iconPromotes apartment living lifestyle – offers comfort and space
tick iconRelaxation and fitness – effortless accessibility to recreational activities
tick iconDeveloped by John Keells Properties – one of Sri Lanka’s best developers

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 2 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 2, known as Slave Island, uniquely blends Sri Lanka's historical depth with modern vibrancy. Once an actual island on Beira Lake, this area has evolved from its colonial past into a bustling commercial hub within Colombo's heart. Featuring diverse architectural styles, from colonial buildings to contemporary high-rises, Colombo 2 serves as a dynamic testament to urban development.


The district boasts significant landmarks, such as Beira Lake and Gangaramaya Temple, contributing to its cultural and religious landscape. As a central business district, it's home to corporate offices, government buildings, and recreational spaces, making it a key area for both historical exploration and modern city life.

The real estate scene in Colombo 2 is vibrant and dynamic, characterised by a mix of residential and commercial developments. This area's strategic location and historical significance have made it a hotspot for investment, with a range of properties from luxury apartments to commercial spaces attracting both local and international investors. For more detailed insights, it's beneficial to explore specific listings and market analyses relevant to Colombo 2's real estate landscape.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconLocated in the heart of Colombo, allowing for effortless commutes to any part of the commercial capital.
tick iconWell-served by extensive bus routes and train services, ensuring excellent connectivity within Colombo and beyond​​.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconImproving pedestrian walkways and traffic management can enhance the commuting experience in this densely populated area, making it more navigable for both pedestrians and vehicles.
tick iconA need to address urban pollution and maintain cleanliness around Beira Lake and public spaces.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 2 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.5

out of 5

டெவலப்பர்

John Keells Properties
மொத்த திட்டங்களை
7

Discover luxury living with John Keells Properties, Sri Lanka’s premier real estate developer. As the real estate arm of John Keells Holdings PLC, the company brings unparalleled distinction to every project. Renowned for its commitment to excellence, it redefines urban living with premier residential condominiums like The Monarch, The Emperor, and innovative projects such as 7th Sense and TRI-ZEN.

Furthermore, experience sophistication at Cinnamon Life, its iconic 4.5 million sq ft integrated resort, and indulge in retail therapy at Crescat Boulevard Mall and K-Zone Mall. But John Keells Properties’ portfolio doesn't stop there. It is also known for the Victoria Golf Resort in Digana, Kandy which is recognised as one of the ‘100 Most Beautiful Golf Courses in the World.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

கொழும்பு 2 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 110,266.96 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
-7.44%
Negative Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
3.62%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!