lincoln-house
lincoln-house-rooftop
lincoln-house-living-room
1+

Lincoln House

மொத்த பிரிவுகள்

33 Units

அளவு

530 - 2,360 sqft

திட்ட நிலை

Ready

நிறைவடையும் திகதி

LKR 93m - 154m

Designed to raise the ‘wow’ quotient for its development, the creative minds behind Lincoln House in Norris Canal Road, Colombo 10 present a stylish apartment complex, featuring 33 units. These units are available as one-bedroom, two-bedroom, and three-bedroom apartments. There are also duplex-type residences including two-bedroom and three-bedroom options offering versatile living spaces suitable for different lifestyle needs.

Lincoln House presents distinctive living spaces where natural light and spaciousness define the essence of modern luxury. The contemporary decor and expansive windows create a radiant atmosphere, enhancing the feeling of openness throughout. Meanwhile, each bedroom is designed as a serene sanctuary, equipped with premium amenities for relaxation and rejuvenation.

The commitment to quality is evident in every detail, ensuring residents experience the utmost comfort and sophistication. Here, exclusive amenities include a swimming pool, gymnasium, backup generator, and 24-hour security. Other features such as a hot water supply, intercom system, welcoming entrance lobby, roof terrace, driver's restroom, and maid's quarters further enhance the lifestyle at Lincoln House. Perfectly catering to discerning individuals, these residences set a new benchmark in urban living with their meticulous design and comprehensive amenities.

Situated across the Asiri Central Hospital, this strategic location serves several advantages. The neighbourhood boasts numerous supermarkets, local markets, schools, malls, and hospitals just steps away. St. Joseph’s College, Ananda College, Zahira College, and Nalanda College are close by whereas it is only 200m from the National Hospital of Sri Lanka. Residents can enjoy easy commuting with several transport options. Fort is within quick reach, under 10 minutes. Here, affordable living is a norm, while diverse restaurants cater to every palate. Colombo 10's bustling atmosphere thrives with cultural richness and friendly faces, creating an exciting backdrop for daily life.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
இண்டர்காம் வசதிகள்
மொட்டை மாடி
வாகன தரிப்பிடம்
ஏர் கண்டிஷனிங்
பவர் காப்புப்பிரதி
View all 13 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconConvenient location across Asiri Central Hospital
tick icon200 metres to the National Hospital of Sri Lanka
tick iconSeveral reputed national schools nearby
tick icon10 minutes to Fort
tick iconAesthetic designs and high-end amenities

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

கொழும்பு 10 பகுதி வழிகாட்டிகள்

Colombo 10, prominently known as Maradana, is a key locality in Colombo, Sri Lanka, celebrated for its historical significance and vibrant cultural tapestry. This district is a bustling hub of activity, distinguished by its mix of colonial heritage buildings and modern infrastructure. Maradana is notable for its educational institutions, including several prominent schools and colleges that contribute to its reputation as an educational centre. The area is well-connected by public transport, with numerous bus routes and the Maradana Railway Station providing easy access to other parts of Colombo and beyond. Landmarks such as the historic Maradana Technical College and the Ananda College add to the locale's rich cultural heritage.


The economy of Colombo 10 is dynamic, supported by a variety of businesses, from traditional marketplaces to modern commercial establishments. Its connectivity is enhanced by major roads and railway links, making it a convenient location for residents and businesses alike. Socially, Maradana is a melting pot of ethnicities and religions, reflecting the diverse fabric of Sri Lankan society. However, like many urban areas, it faces challenges such as congestion and the need for urban redevelopment to improve living and environmental conditions.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExceptionally well-connected, benefiting from its central location within Colombo.
tick iconFeatures numerous bus routes and the Maradana Railway Station, facilitating easy travel throughout the city and beyond​​.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconWhile well-connected, Maradana can experience significant traffic congestion due to its role as a transit hub.
tick iconImprovements in public infrastructure and more accessible recreational facilities could lead to enhanced daily living.
மேலும் வாசிக்க

கொழும்பு 10 அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

3.9

out of 5

கொழும்பு 10 இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 34,977.97 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
42.27%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
8.09%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!