greendale-retirement-resort
greendale-retirement-resort-communal-area
greendale-retirement-resort-garden
1+

Greendale Retirement Resort

By Home Lands Skyline
Icon
அதுருகிரிய

மொத்த பிரிவுகள்

356 Units

அளவு

750 - 985 sqft

விளம்பரப்படுத்தும் திகதி

May 2023

திட்ட நிலை

Ongoing

நிறைவடையும் திகதி

LKR 30.6m - 45m

Taking your parents halfway across the world, asking them to leave behind their roots, isn’t practical. And the thought of leaving them alone to fend for themselves fills you with dread. What is the alternative? Finding them a safe place to retire. But is that enough to ensure your parents are happy and cared for? Probably not. Greendale Retirement Resort and Residencies in Athurugiriya fills this significant gap in the market. As Sri Lanka’s premier international-standard retirement village, this development offers a lavish solution for senior citizens aged 50 and above to find a safe, tranquil, and fulfilling environment to call home.

Designed by renowned architect Philip Weeraratne in partnership with Home Lands Constructions, this development features Californian-style architecture and spans 20 acres of land. The property includes 260 luxury cottages and 96 apartment suites across two five-storey towers. Residents can enjoy more than fifty activities and amenities on par with international standards, including a heated swimming pool, comprehensive medical care, various leisure and sports activities, a minimart, coffee shop, communal kitchen, newspaper delivery, transport services, and more.

The cottages are fully furnished with branded furniture and fittings, portraying elegance and fine taste. Every detail is thoughtfully designed to cater to residents’ needs, from SOS (emergency) buttons and wheelchair grab bars in the rooms to safety railings and round-the-clock doctors on call. Greendale Retirement Resort and Residencies takes care of its residents like family. Over 2,000 sq ft is dedicated to commercial suites, allowing residents to continue their businesses—a unique perk.

Statistics show that one in three older adults experience loneliness. Combatting this trend, Greendale is designed with empathy and care at its core. It provides ample opportunity to foster a strong sense of community, from its clubhouse to shared leisure activities. With neighbours of similar stature, Greendale Retirement Resort and Residencies is where new friendships can bloom.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

வசதிகள்

நீச்சல் குளம்
கழிவு முகாமைத்துவம்
உடற்பயிற்சி கூடம்
மின் உயர்த்திகள்
24/7 பாதுகாப்பு
சூடான தண்ணீர் வசதி
பல்பொருள் அங்காடி
ஸ்பா
மருத்துவ மையம்
ஓய்வறை
வாகன தரிப்பிடம்
View all 16 amenities
plus icon

சிறப்பம்சங்கள்

tick iconSri Lanka’s first-ever international standard retirement development
tick iconFully furnished Californian-style luxury cottages and apartments
tick icon15 minutes to Colombo with easy access to the Expressway Interchange at Athurugiriya
tick iconBy award-winning developer, boasting 10+ awards for their excellence
tick icon50+ world-class retirement resort activities and services for senior citizens

அக்கம்பக்கத்தை கண்டறியுங்கள் - வரைபடக் காட்சி

அதுருகிரிய பகுதி வழிகாட்டிகள்

Athurugiriya, a suburb in the Colombo District of Sri Lanka, is a rapidly developing residential area known for its blend of modernity and nature. Located approximately 20 km southeast of Colombo city centre, it offers a peaceful environment with easy access to urban amenities. The suburb is part of the Colombo Metropolitan Area, attracting families and professionals seeking a serene lifestyle close to the capital.


The real estate scene in Athurugiriya is vibrant and evolving, with a focus on both residential and commercial development. The area has seen a significant increase in demand for housing, leading to the development of new residential projects, including affordable homes, luxury apartments, and gated communities. This growth is fueled by Athurugiriya's strategic location, improved connectivity, and the appeal of a suburban lifestyle close to Colombo.

All in all, Athurugiriya is evolving into a desirable suburb for those looking to balance urban conveniences with the tranquillity of suburban life. Its strategic location, coupled with ongoing development, marks it as an area with promising growth and a high quality of life.
Thumbup

இங்கே என்ன சிறப்பு

tick iconExcellent connectivity via road, owing to the Outer Circular Expressway and good main road network.
tick iconLower volumes of traffic congestion compared to other suburbs of Colombo, resulting in easier commutes.
மேலும் வாசிக்க
Thumbup

கவனம்செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள்

tick iconPoor connectivity via rail, and fewer bus routes compared to other suburbs of Colombo.
tick iconInfrastructural expansion is needed to keep up with the residential growth.
மேலும் வாசிக்க

அதுருகிரிய அருகிலுள்ள இடங்கள் தொடர்பான மதிப்பீடுகள்

4.1

out of 5

டெவலப்பர்

Home Lands Skyline
மொத்த திட்டங்களை
500
அனுபவ ஆண்டுகாலம்
20

In a span of two decades, Home Lands Skyline has made a name for itself in Sri Lanka for its creative construction projects, earning the trust of more than 20,000 clients with a dedicated team of 450+ creatives and specialists. Together, they've significantly contributed to the real estate landscape of the island by completing more than 500 upscale projects. Each development, including the coveted Colombo Apartments, is strategically located to offer easy access to world-class amenities.

With over 3,100 units sold, Home Lands Skyline has captured the market with its reliable solutions for today’s discerning buyers. Their unique blend of colonial and Victorian architecture sets them apart, infusing a touch of history into modern living. From high-rise apartments to elegant houses and prime lands, Home Lands Skyline promises a one-of-a-kind living experience.

மேலும் வாசிக்க
plus icon

அதுருகிரிய இல் சொத்து விலை போக்குகள்

வாங்க
வாடகை
படுக்கையறைகள்:
சராசரி விலை (கடந்த 12 மாதங்கள்)
Rs. 22,418.18 sqft
கடந்த 12 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
6.52%
Positive Trend
கடந்த 3 மாதத்தில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி
5.07%
Positive Trend
Icon
குறிப்பு: விலைத் தகவல் ikman இல் வெளியிடப்பட்ட விளம்பரங்களின் கடந்த காலத் தரவை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் முழுமையான சந்தைப் போக்குகளைப் பிரதிபலிக்காது.
hero

ikman இல் விரைவாக விற்க அல்லது வாடகைக்கு வழங்க: உங்கள் சொத்தை 2 நிமிடங்களில் விளம்பரப்படுத்தலாம்!