serenia-residences-talpe-galle
serenia-residences-talpe-galle-dining-room
serenia-residences-talpe-galle-living-room
1+

Serenia Residencies Talpe Galle

By Serenia Developers
Icon
ගාල්ල නගරය

මුළු ඒකක

42 Units

ඒකක ප්රමාණය

1,307 - 4,400 sqft

දියත් කිරීමේ දිනයන්

April 2018

ව්යාපෘති තත්ත්වය

Ready

මිල පරාසය

LKR 117m - 160m

and the blazing sun. In this charming village, Serenia Residences is a collection of 42 luxury boutique residences, ranging from 1,307 to 4,400 sq ft. The artistic design and smart-home technology set it leagues apart from competing residential properties whereas the five-star amenities truly add to a bespoke experience here at Talpe’s most impressive condotel.

The residences are available as two-bedroom suite collection, three-bedroom sky villas, three-bedroom garden villas with private plunge pools, and three-bedroom custom sky penthouses. Experience exquisite grandeur at these ocean-view apartments with Italian Camagni kitchens and expansive living areas. Floor-to-ceiling, 10-foot-high double-glazed windows from Saint Gobain and spacious 6.5-foot-wide terraces offer breathtaking views of the Indian Ocean. Inside, Gardenia Orchidea Italian porcelain tiles, WRANOVSKY crystal chandeliers, and Hansgrohe and Duravit fixtures in glass-covered rain showers epitomise opulence.

Managed by an international five-star hotel brand, these apartments boast two separate entrances for dual-unit rental potential, maximising investment returns. Concierge, pool and beach service, a la carte amenities, housekeeping, dining, babysitting, laundry, two pools, a Zen garden, restaurants, a private beach, spa, fitness centre, and kids club are some of the resort-level facilities available here.

With the location’s postcard-worthy landscape, the residences offer the ideal rental opportunity. Talpe beckons with its tranquil shores and rural beauty, a serene haven for those seeking a home that could easily convert into a rental space. Just a 2-hour journey from Colombo, it is situated near Galle Fort, within a mere 15-minute drive. Here, Talpe Rock Pool Beach and the popular Dalawala Beach of Unawatuna invite with their iconic rope swings and playful waters, painting Talpe as a popular tourist hotspot where beauty and serenity unite, perfect for embracing life by the sea.

තව කියවන්න
plus icon

amenities

පිහිනුම් තටාකය
අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම
කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන
විදුලි සෝපාන
24x7-ආරක්ෂාව
උණු වතුර පද්ධතිය
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම
ළමා පිහිනුම් තටාකය
Kids Play Area
Spa
වායු සමීකරණයන්
View all 14 amenities
plus icon

ඉස්මතු කිරීම්

tick iconThe location is known for 300% growth in property values %
tick iconTourist hotspot, ideal for rental income
tick icon15 minutes to the Galle Fort and close to other landmarks
tick iconResort-style amenities and international features and fittings
tick iconRental management by international five-star hotel brand

අසල්වැසි ගවේෂණය - සිතියම් දසුන

Property Ads of the Project on ikman

 • Apartment for Sale in Galle

  කාමර: 3, නානකාමර: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  Verified seller badge
  ගාල්ල නගරය, මහල් නිවාස විකිණීමට ඇත

  රු 220,000,000

ගාල්ල නගරය ප්‍රදේශ මාර්ගෝපදේශ

Galle City, nestled on Sri Lanka's southwestern coast, stands as a beacon of colonial history and modern culture. This historic city is centred around the iconic Galle Fort, a UNESCO World Heritage site that dates back to Portuguese and Dutch eras, reflecting a past steeped in maritime trade and colonial battles. Today, Galle has transformed into a vibrant cultural hub, blending its ancient architecture with contemporary life. The streets within the fort are lined with boutique hotels, trendy cafes, and eclectic shops, offering a unique blend of old-world charm and modern amenities.


The city is not just about its historic fort; it's also known for its scenic coastal views and lush greenery, which provide a picturesque backdrop to the bustling street life. Galle’s strategic location enhances its connectivity, making it easily accessible by road and rail from major cities like Colombo, adding to its appeal as a tourist destination. The local economy thrives on tourism, with visitors drawn to its rich heritage, culinary diversity, and arts scene. Annual events like the Galle Literary Festival highlight its status as a cultural capital, attracting global attention. Galle City encapsulates the essence of Sri Lanka’s historical allure and contemporary lifestyle, making it a compelling place to visit or reside.
Thumbup

මෙම නගරයේ ඇති විශිෂ්ට ලක්ෂණ මොනවාද?

tick iconWell-connected to the rest of the island through an extensive network of roads and a railway system, making travel to and from the city efficient and convenient​.
tick iconThe city’s road network provides direct routes to major cities and attractions, enhancing its appeal as a logistical hub.
තව කියවන්න
Thumbup

මෙම නගරයේ අවධානය යොමු කළ යුතු අංග මොනවාද?

tick iconSignificant traffic congestion in and around the fort area, particularly during peak tourist seasons.
tick iconParking in and around the fort area is a real challenge, almost all year round.
තව කියවන්න

ගාල්ල නගරය ප්‍රදේශයේ ශ්රේණිගත කිරීම්

4.1

out of 5

සංවර්ධකයා

serenia-developers-logo
Serenia Developers
සම්පුර්ණ ව්‍යාපෘති
3
වසර ගණනාවක අත්දැකීම්
6

Serenia Limited is driven by a vision to establish ultra-premium boutique resorts and residences in Sri Lanka's exclusive beachfront districts. With a team of world-class professionals from Europe and Asia, the developer aims to pioneer a unique residential resort in one of Sri Lanka's most prestigious locations. Each team member contributes expertise, ensuring the project sets a new standard in luxury beachfront living.

Serenia aspires to be known for its customer-focused hospitality and apartment services, embodying high ethical standards and exemplary corporate governance. Positioned to become the leading luxury beachfront boutique residential apartment brand in Sri Lanka, Serenia prioritises innovation and excellence in every aspect of its development.

තව කියවන්න
plus icon

ගාල්ල නගරය හි දේපල මිල ප්‍රවණතා

මිලදී ගන්න
කුලියට ගන්න
නිදන කාමර:
සාමාන්‍ය මිල (පසුගිය මාස 12)
Rs. 28,734.28 sqft
පසුගිය මාස 12 වර්ධනය
110.98%
Positive Trend
පසුගිය මාස 3 වර්ධනය
40.31%
Positive Trend
Icon
සටහන: මිල තොරතුරු පදනම් වන්නේ ikman හි පළ කර ඇති දැන්වීම්වල අතීත දත්ත මත වන අතර සම්පූර්ණ වෙළඳපල ප්‍රවණතා පිළිබිඹු නොවිය හැක.
hero

ikman හි ඉක්මනින් විකිණීමට හෝ කුලියට දෙන්න: ඔබේ දේපළ විනාඩි 2කින් පළ කරන්න!