fairway-galle
fairway-galle-living-room
fairway-galle-pool
1+

Fairway Galle

මුළු ඒකක

15 Floors, 240 Units

ඒකක ප්රමාණය

750 - 1,157 sqft

දියත් කිරීමේ දිනයන්

August 2018

ව්යාපෘති තත්ත්වය

Ready

මිල පරාසය

LKR 39m - 60m

In the historical town of Galle, revered for its rich heritage and known globally for its allure among tourists, Fairway Holdings established two residential towers, consisting of 240 apartment units in total. The units are available as two-bedroom, three-bedroom, and penthouses, offering a wide range of choices for potential investors to make a place in this incredible city their own.

Set amidst abundant greenery in a three-and-a-half acre plot with the Galle Fort a mere 9-minute drive away, Fairway Galle is an award-winning development. In 2019, it was conferred the National Construction Merit Awards at the National Awards for Construction by the Construction Industry Development Authority (CIDA). Furthermore, it was honoured with the most prestigious Asia Pacific Property Awards 2019-2020 under the Residential High-Rise Development category for Sri Lanka. This demonstrates its world-class excellence.

Fairway Galle is studded with premium amenities, including a private beach club at Unawatuna, the town of palm-lined beaches, a minimart managed by Cargills Supermarket, its very own helipad, and an array of facilities to maintain an active, healthy, and family-oriented lifestyle at the peak of luxury.

Meanwhile, upscale features such as multi-split-type inverter air conditioners in all living areas ensure optimal comfort throughout the year. The fully-fitted imported kitchens boast modern design and high-quality appliances. TOTO and Grohe sanitary ware and tap fittings grace the bathrooms for uncompromised functionality. LED lights illuminate the space efficiently, while engineered timber doors and UPVC window frames enhance durability and aesthetics. Not only do these premium additions enhance the residents’ lifestyle, but also contribute to the property's value appreciation over time, making Fairway Galle a wise investment choice for investors.

Whether potential buyers are seeking a holiday home or to build their investment portfolio, these residences are a smart choice, considering the development of Galle, the proximity to the Southern Expressway, and the town’s reputation as a tourist hub.

තව කියවන්න
plus icon

amenities

24x7-ආරක්ෂාව
cctv-ආරක්ෂාව
Power Backup
Rooftop
Spa
Kids Play Area
අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම
පිහිනුම් තටාකය
උණු වතුර පද්ධතිය
කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන
වායු සමීකරණයන්
View all 15 amenities
plus icon

ඉස්මතු කිරීම්

tick iconLocated close to the Southern Expressway and the historical Galle Fort
tick iconAward-winning development, both on a local and international scale
tick iconA sewage treatment plant recycles water for gardening, while energy-efficient LED lighting with motion sensors reduces energy usage
tick iconUpscale amenities including a beach club at Unawatuna and a helipad
tick iconA wise investment choice, considering Galle’s reputation as a hotspot for tourism

අසල්වැසි ගවේෂණය - සිතියම් දසුන

අත් පත්‍රිකා

View Brochure
Download Brochure

ගාල්ල නගරය ප්‍රදේශ මාර්ගෝපදේශ

Galle City, nestled on Sri Lanka's southwestern coast, stands as a beacon of colonial history and modern culture. This historic city is centred around the iconic Galle Fort, a UNESCO World Heritage site that dates back to Portuguese and Dutch eras, reflecting a past steeped in maritime trade and colonial battles. Today, Galle has transformed into a vibrant cultural hub, blending its ancient architecture with contemporary life. The streets within the fort are lined with boutique hotels, trendy cafes, and eclectic shops, offering a unique blend of old-world charm and modern amenities.


The city is not just about its historic fort; it's also known for its scenic coastal views and lush greenery, which provide a picturesque backdrop to the bustling street life. Galle’s strategic location enhances its connectivity, making it easily accessible by road and rail from major cities like Colombo, adding to its appeal as a tourist destination. The local economy thrives on tourism, with visitors drawn to its rich heritage, culinary diversity, and arts scene. Annual events like the Galle Literary Festival highlight its status as a cultural capital, attracting global attention. Galle City encapsulates the essence of Sri Lanka’s historical allure and contemporary lifestyle, making it a compelling place to visit or reside.
Thumbup

මෙම නගරයේ ඇති විශිෂ්ට ලක්ෂණ මොනවාද?

tick iconWell-connected to the rest of the island through an extensive network of roads and a railway system, making travel to and from the city efficient and convenient​.
tick iconThe city’s road network provides direct routes to major cities and attractions, enhancing its appeal as a logistical hub.
තව කියවන්න
Thumbup

මෙම නගරයේ අවධානය යොමු කළ යුතු අංග මොනවාද?

tick iconSignificant traffic congestion in and around the fort area, particularly during peak tourist seasons.
tick iconParking in and around the fort area is a real challenge, almost all year round.
තව කියවන්න

ගාල්ල නගරය ප්‍රදේශයේ ශ්රේණිගත කිරීම්

4.1

out of 5

සංවර්ධකයා

Fairway Holdings
සම්පුර්ණ ව්‍යාපෘති
300
වසර ගණනාවක අත්දැකීම්
17

With a rich legacy dating back to 2007, Fairway Holdings has been a pioneer in residential and commercial high-rise developments. Their portfolio includes prestigious projects such as The Fairway on the Waterfront in 2007, followed by The Fairmount in 2010, and Fairway Sky Gardens in 2015. Having delivered over 300 sought-after vertical living solutions, Fairway Holdings continues to excel.

Their passion for outstanding quality is underscored by receiving the ICTAD Construction Excellence Award for The Fairway on the Waterfront in 2008 and The Fairmount in 2010. Upholding eco-conscious practices, their developments promote cleaner living while minimising environmental impact through innovative technologies and sustainable management practices. Fairway Holdings sets a benchmark for luxury living, integrating nature-sensitive designs and energy-efficient solutions into every project.

තව කියවන්න
plus icon

ගාල්ල නගරය හි දේපල මිල ප්‍රවණතා

මිලදී ගන්න
කුලියට ගන්න
නිදන කාමර:
සාමාන්‍ය මිල (පසුගිය මාස 12)
Rs. 29,224.79 sqft
පසුගිය මාස 12 වර්ධනය
-1.07%
Negative Trend
පසුගිය මාස 3 වර්ධනය
20.58%
Positive Trend
Icon
සටහන: මිල තොරතුරු පදනම් වන්නේ ikman හි පළ කර ඇති දැන්වීම්වල අතීත දත්ත මත වන අතර සම්පූර්ණ වෙළඳපල ප්‍රවණතා පිළිබිඹු නොවිය හැක.
hero

ikman හි ඉක්මනින් විකිණීමට හෝ කුලියට දෙන්න: ඔබේ දේපළ විනාඩි 2කින් පළ කරන්න!