the-palace-gampaha
 the-palace-gampaha-communal-area
the-palace-gampaha-jogging-track
2+

The Palace Gampaha

මුළු ඒකක

4 Floors, 480 Units

ඒකක ප්රමාණය

1,400 - 2,000 sqft

දියත් කිරීමේ දිනයන්

March 2021

ව්යාපෘති තත්ත්වය

Ongoing

මිල පරාසය

LKR 19.6m - 28m

Eager to continue adding unique residential developments to its portfolio, Prime Group unveiled another innovative concept in Gampaha, just 100 meters from Kandy Road. Spread across ten acres of land in the rapidly developing town of Gampaha, The Palace Gampaha offers a palatial lifestyle to its fortunate residents. The idea of a palace extends beyond its architectural layout.

There are three main types of floor plans. Type A offers two bedrooms and a bathroom, Type B includes two bedrooms and two bathrooms, while Type C features three bedrooms and two bathrooms. With spacious balconies on each side, the units offer views of lush greenery, with over seventy percent of the property devoted to nature.

Studded with over 50 world-class amenities, including a salon, coffee shop, minimart, car wash, ATM, and library, The Palace Gampaha is more than a place to call home. One highlight is the function kitchen, managed by the residents, where meals can either be enjoyed there or delivered to homes, alleviating the worries of food preparation.

Additionally, there is a Montessori and daycare center, a kiddies’ pool, and a play area to keep children entertained while busy parents go about their day without stressing about their kids’ safety. With plenty of activities to stay fit, such as a gym, jogging tracks, yoga deck, and aerobics center, embracing a healthy lifestyle is practical. With a cafe, reading nooks, and ample outdoor space, enjoying a moment of solitude or connecting with the community is effortless.

Prime Group’s knack for exceptional location scouting shines again with this selection. Gampaha’s contribution to Sri Lanka’s GDP is noteworthy, thanks to its growing commercial and industrial zones, positioning it as an emerging metropolitan area. However, it remains cherished for its tranquil environment, offering residents an uplifting and refreshing lifestyle.

තව කියවන්න
plus icon

amenities

පිහිනුම් තටාකය
අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම
කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන
ළමා සුරැකුම් මධ්යස්ථානය
විදුලි සෝපාන
24x7-ආරක්ෂාව
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම
වායු සමීකරණයන්
Power Backup
cctv-ආරක්ෂාව
උණු වතුර පද්ධතිය
View all 15 amenities
plus icon

ඉස්මතු කිරීම්

tick iconAward-winning developer with ICRA-Credit Rating of [A]-Stable
tick iconSeveral flexible financing options with a projected 50% ROI after completion
tick iconRapidly developing city with high expected rental yields
tick iconFuturistic living with over 50 amenities
tick iconNearly 70% of the 13-acre property is dedicated to lush greenery

අසල්වැසි ගවේෂණය - සිතියම් දසුන

Property Ads of the Project on ikman

 • Apartment for Sale in Gampaha Kandy Road

  කාමර: 3, නානකාමර: 2
  Premium member badge
  MEMBER
  ගම්පහ නගරය, මහල් නිවාස විකිණීමට ඇත

  රු 22,000,000

ගම්පහ නගරය ප්‍රදේශ මාර්ගෝපදේශ

Gampaha City, a major urban centre in Sri Lanka's Western Province, is distinguished by its dual role as a vibrant residential area and a dynamic commercial hub. Located merely 27.3 km northeast of Colombo, Gampaha serves as the administrative capital of the Gampaha district, which houses over 75 public institutions. This proximity to Colombo enhances its appeal, providing residents with suburban tranquillity coupled with easy access to the capital’s facilities.


The city is advancing under the National Physical Plan – 2050 as a first-order urban centre, a strategy that aligns with its vision to become a more structured and developed urban area. Gampaha is experiencing significant growth in public and commercial services which supports a large day-to-day population, including thousands of commuters and students. This growth is complemented by ongoing and planned infrastructural developments like the central expressway and a multi-modal transport centre, which are expected to further boost residential demand and economic activity in the area.

Moreover, Gampaha is recognized for its rich educational resources and a high literacy rate, which is among the highest in Sri Lanka. This educational strength supports a well-informed and economically active community, contributing to the city’s overall prosperity and cultural vitality.

In summary, Gampaha City is evolving as a key player in Sri Lanka's urban future, with a strong foundation in administrative services, education, and transport, making it an increasingly attractive place for both living and business activities.
Thumbup

මෙම නගරයේ ඇති විශිෂ්ට ලක්ෂණ මොනවාද?

tick iconRobust public transportation network.
tick iconProximity to major highways and the expressway.
තව කියවන්න
Thumbup

මෙම නගරයේ අවධානය යොමු කළ යුතු අංග මොනවාද?

tick iconNeed for more frequent public transport services to remote areas.
tick iconSevere traffic congestion in central areas during peak hours.
තව කියවන්න

ගම්පහ නගරය ප්‍රදේශයේ ශ්රේණිගත කිරීම්

4.6

out of 5

සංවර්ධකයා

Prime Group
සම්පුර්ණ ව්‍යාපෘති
75
වසර ගණනාවක අත්දැකීම්
29

Founded over 29 years ago, Prime Lands (Pvt) Ltd has been committed to creating a better place on Earth. From humble beginnings with just four employees, Prime Group swiftly ascended to prominence in Sri Lanka's real estate sector. Covering 18 districts and serving over 300,000 satisfied clients, Prime Lands has become synonymous with excellence.

Aspiring homeowners trust Prime Lands to fulfill their dreams, offering a diverse selection of premium land options and comprehensive support services. With over 6,000 land projects, 30 housing projects, and around 45 apartment projects, Prime Lands consistently delivers high-quality, value-added solutions, earning recognition as an award-winning developer.

තව කියවන්න
plus icon

ගම්පහ නගරය හි දේපල මිල ප්‍රවණතා

මිලදී ගන්න
කුලියට ගන්න
නිදන කාමර:
සාමාන්‍ය මිල (පසුගිය මාස 12)
Rs. 23,186.68 sqft
පසුගිය මාස 12 වර්ධනය
20.71%
Positive Trend
පසුගිය මාස 3 වර්ධනය
9.84%
Positive Trend
Icon
සටහන: මිල තොරතුරු පදනම් වන්නේ ikman හි පළ කර ඇති දැන්වීම්වල අතීත දත්ත මත වන අතර සම්පූර්ණ වෙළඳපල ප්‍රවණතා පිළිබිඹු නොවිය හැක.
hero

ikman හි ඉක්මනින් විකිණීමට හෝ කුලියට දෙන්න: ඔබේ දේපළ විනාඩි 2කින් පළ කරන්න!