river-view-katunayake
river-view-katunayake-type-2
river-view-katunayake-type-3
river-view-katunayake-type-4
1+

River View Katunayake

By Millennium Housing Development
Icon
කටුනායක

මුළු ඒකක

92 Units

ඒකක ප්රමාණය

1,450 - 2,500 sqft

දියත් කිරීමේ දිනයන්

July 2023

ව්යාපෘති තත්ත්වය

Ready

මිල පරාසය

LKR 28m - 37m

In the modern context, true luxury lies in how often one can connect with nature. How about making a home amidst the calm of lush greenery and water views to ensure nature is an ever-present part of your lifestyle? That’s the reward for residents who select River View Katunayake.

This 12-acre property is on the banks of Kimpulapitiya Oya to the south and close to Negombo town and Katunayake Airport. With trees as far as the eye can see and the main road a stone’s throw away, this development is a dream come true for families looking for a serene, secure, and convenient living experience.

The property houses 92 fabulous two-storied units in a truly community-oriented style. It features three types of units, named Camellia 01, 02, and 03. But it doesn’t end there. A final, tailor-made option is also available. Camellia 01 covers 2,500 sq ft and features four bedrooms and three bathrooms whereas Camellia 02 is a 2,200 sq ft two-storeyed unit with three bedrooms and two bathrooms. And lastly, Camellia 03 is a more compact unit covering 1,450 sq ft. It has three bedrooms and two bathrooms. All these units come with its own garage, landscaped garden, and gate for added security and privacy.

Negombo, known for its vibrant culture and stunning beaches, offers a unique blend of coastal charm and modern conveniences. Meanwhile, Katunayake has a thriving industrial zone alongside serene residential neighbourhoods, providing residents with diverse employment opportunities and a peaceful ambiance.

Negombo and Katunayake stand out as prime locations for those seeking a suburban lifestyle in Sri Lanka. With their strategic positioning near the Bandaranaike International Airport and the Colombo-Negombo-Katunayake Expressway, residents can experience the benefits of a nature-inspired home without sacrificing modern comforts.

තව කියවන්න
plus icon

amenities

පිහිනුම් තටාකය
අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම
කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන
24x7-ආරක්ෂාව
උණු වතුර පද්ධතිය
ජෝගිං / පාපැදි ධාවන පථ
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම
වායු සමීකරණයන්
Power Backup
cctv-ආරක්ෂාව
ගිනි ගැනීම්-අනාවරණ-ආරක්ෂාව

ඉස්මතු කිරීම්

tick iconExpected capital gain between 40 to 50% per annum
tick iconPrime location near the Bandaranaike International Airport and the Colombo-Negombo-Katunayake Expressway
tick iconPromotes a balanced lifestyle surrounded by nature
tick iconAmple schools, shopping centres, hotels, and restaurants within easy access
tick iconOpportunity to personalise is available

අසල්වැසි ගවේෂණය - සිතියම් දසුන

කටුනායක ප්‍රදේශ මාර්ගෝපදේශ

Katunayake is a vibrant town located in the Western Province of Sri Lanka, approximately 30 kilometers north of Colombo. It is renowned for being the home of Bandaranaike International Airport (BIA), the primary international gateway to Sri Lanka. This strategic positioning has established Katunayake as a crucial transportation hub, facilitating both domestic and international travel. The presence of BIA has not only boosted the town's connectivity but also significantly influenced its economic landscape, making it a vital part of the country's infrastructure.


The town's economy is predominantly driven by the airport and related services, including hospitality, logistics, and transport industries. Numerous hotels, guesthouses, and restaurants have sprung up to cater to the needs of transit passengers, airline crew, and tourists. This has led to the development of various support services, such as travel agencies, car rental services, and retail shops, contributing to the local economy. Moreover, the nearby Export Processing Zone (EPZ) provides employment opportunities and fosters industrial growth, further bolstering the economic stability of Katunayake.

Katunayake's geographical location also adds to its appeal. It is situated close to the coastal city of Negombo, known for its beautiful beaches, seafood, and vibrant nightlife. This proximity allows residents and visitors to enjoy recreational activities such as beach outings, water sports, and exploring the local seafood markets. Additionally, the Muthurajawela Marsh, a unique wetland ecosystem near Katunayake, offers opportunities for eco-tourism and bird watching, attracting nature enthusiasts to the region.

Katunayake is a dynamic town that plays a pivotal role in Sri Lanka's transportation and economic sectors. Its strategic location, economic activities centered around the airport, and proximity to natural and historical attractions make it a significant hub for both residents and visitors. With ongoing developments and a focus on sustainability, Katunayake continues to evolve, offering a blend of modern conveniences and traditional charm.
Thumbup

මෙම නගරයේ ඇති විශිෂ්ට ලක්ෂණ මොනවාද?

tick iconProximity to Bandaranaike International Airport provides unparalleled global connectivity.
tick iconWell-connected and maintained roads and highways ensure smooth travel.
තව කියවන්න
Thumbup

මෙම නගරයේ අවධානය යොමු කළ යුතු අංග මොනවාද?

tick iconLimited public transportation options during off-peak hours and late at night.
tick iconLimited options for high-end shopping and luxury brands.
තව කියවන්න

කටුනායක ප්‍රදේශයේ ශ්රේණිගත කිරීම්

4

out of 5

සංවර්ධකයා

millenium-housing-development
Millennium Housing Development
සම්පුර්ණ ව්‍යාපෘති
12
වසර ගණනාවක අත්දැකීම්
25

Listed on the Colombo Stock Exchange, Millennium Housing Development has made its mark in key locations across the island. Established in 1999, the company has emerged as a strategic player in the real estate market of Sri Lanka with its diverse property portfolio, including land, houses, apartments, and villas. Notable projects include the Green Heights, an upcoming project in Rajagiriya, and Edmonton in Colombo 5.

As a subsidiary of Nawaloka Holdings, Millennium Housing Development maintains unwavering standards in raw materials and construction, ensuring impeccable quality. Devoted to community service, the company actively engages in uplifting rural Sri Lanka. With a longstanding commitment to relationship excellence, its loyal customer base attests to the company’s trustworthiness.

තව කියවන්න
plus icon

කටුනායක හි දේපල මිල ප්‍රවණතා

මිලදී ගන්න
කුලියට ගන්න
නිදන කාමර:
Icon
තෝරාගත් කාල සීමාව/ෆිල්ටර් සඳහා දත්ත නොමැත. කරුණාකර ඔබේ ෆිල්ටර් නැවත සකස් කරන්න හෝ පසුව නැවත පරීක්ෂා කරන්න.
hero

ikman හි ඉක්මනින් විකිණීමට හෝ කුලියට දෙන්න: ඔබේ දේපළ විනාඩි 2කින් පළ කරන්න!