featured image alt
2+

Fairway Urban Homes

මුළු ඒකක

19 Floors, 256 Units

ඒකක ප්රමාණය

581 - 1,290 sqft

දියත් කිරීමේ දිනයන්

November 2015

ව්යාපෘති තත්ත්වය

Ready

මිල පරාසය

LKR 38.7m - 50m

Located in Koswatta, Battaramulla presents a plethora of advantages. One benefit is that it offers easy access to Rajagiriya, Kotte, and Colombo—prominent cities with everything residents need for a convenient and practical living, from schools, hospitals, and shopping centres to restaurants and entertainment. Amidst this desirable neighbourhood, Fairway Urban Homes invites potential buyers with its coveted one to three-bedroomed apartment units.

The developer, Fairway Holdings, has set a benchmark in the property development market, backed by years of expertise and a commitment to innovative designs and sustainable practices. Paying attention to customer needs, the apartments are designed with a minimalist and practical approach. High-quality interior fittings to thoughtfully planned kitchens, living areas, and bedrooms ensure residents can personalise their new home according to their taste while basking in its modern comforts.

Meanwhile, the amenities of this ultra-modern property paint a picture-perfect lifestyle and live up to their promise. The activity rooms host yoga sessions, aerobics, and Zumba, complemented by a fully equipped gym and a swimming pool—inviting residents to embrace a healthy, active lifestyle while fostering a sense of community. Residents also enjoy the perks of the function hall, kids' play area, and other amenities, making this an ideal investment for families and those who crave connection. Whether one wants to organise a birthday party or a pool party, Fairway Urban Homes makes it possible.

Moreover, residents can step out into the balconies for breathtaking views of the city and the mountains in the distance, allowing them a moment of solitude before starting the day. In addition to this, they can enjoy energy-efficient lighting and equipment, recognising that these choices will result in long-term cost savings and contribute positively to the environment, as every small action matters.

With prominent supermarkets, banks, and restaurants located at the doorstep, Fairway Urban Homes is a distinct fusion of convenience, luxury, and sustainability, promising residents a fulfilling lifestyle.

තව කියවන්න
plus icon

amenities

පිහිනුම් තටාකය
අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම
කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන
Kids Play Area
විදුලි සෝපාන
24x7-ආරක්ෂාව
Rooftop
උණු වතුර පද්ධතිය
භෝජන සංග්‍රහ ශාලාව
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම
වායු සමීකරණයන්
View all 16 amenities
plus icon

ඉස්මතු කිරීම්

tick iconClose to prime suburbs such as Battaramulla, Kotte, Rajagiriya and Colombo
tick iconProminent supermarkets, banks, and restaurants within easy access
tick iconEco-conscious sewage treatment plant with recycled water and rainwater harvested for gardening
tick iconPromotes an active and community-oriented lifestyle with several activities and amenities in place
tick iconMinimalist designs, maximising comfort and room for personalisation

අසල්වැසි ගවේෂණය - සිතියම් දසුන

අත් පත්‍රිකා

View Brochure
Download Brochure

බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශ මාර්ගෝපදේශ

Battaramulla, a prominent suburb of Colombo, Sri Lanka, has rapidly evolved into a key administrative and residential hub. Its transformation has been marked by significant urban development, notably with the establishment of the Sri Lankan Parliament and numerous government ministries in the area. This strategic move has attracted a surge in population, businesses, and real estate investment, positioning Battaramulla as a thriving centre of activity and governance.


The suburb boasts a mix of modern infrastructure and lush green spaces, including the Diyawanna Oya with its picturesque walking paths and outdoor recreation areas. Battaramulla's comprehensive urban planning has facilitated a well-balanced lifestyle, offering residents and visitors a combination of convenience, connectivity, and tranquillity.

Battaramulla's strategic importance and balanced development approach have cemented its status as a desirable location for living, working, and leisure, offering a model for suburban growth that harmonises urban amenities with natural beauty.
Thumbup

මෙම නගරයේ ඇති විශිෂ්ට ලක්ෂණ මොනවාද?

tick iconSeamless connectivity to central Colombo and key suburbs through well-maintained roads and public transport.
tick iconProximity to essential government and commercial services, making it a convenient location for professionals.
තව කියවන්න
Thumbup

මෙම නගරයේ අවධානය යොමු කළ යුතු අංග මොනවාද?

tick iconHeavy traffic congestion during peak hours, particularly near key governmental institutions.
tick iconA need to further develop public transportation options (particularly introducing more bus routes) to reduce reliance on private vehicles.
තව කියවන්න

බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ ශ්රේණිගත කිරීම්

4.6

out of 5

සංවර්ධකයා

Fairway Holdings
සම්පුර්ණ ව්‍යාපෘති
300
වසර ගණනාවක අත්දැකීම්
17

With a rich legacy dating back to 2007, Fairway Holdings has been a pioneer in residential and commercial high-rise developments. Their portfolio includes prestigious projects such as The Fairway on the Waterfront in 2007, followed by The Fairmount in 2010, and Fairway Sky Gardens in 2015. Having delivered over 300 sought-after vertical living solutions, Fairway Holdings continues to excel.

Their passion for outstanding quality is underscored by receiving the ICTAD Construction Excellence Award for The Fairway on the Waterfront in 2008 and The Fairmount in 2010. Upholding eco-conscious practices, their developments promote cleaner living while minimising environmental impact through innovative technologies and sustainable management practices. Fairway Holdings sets a benchmark for luxury living, integrating nature-sensitive designs and energy-efficient solutions into every project.

තව කියවන්න
plus icon

බත්තරමුල්ල හි දේපල මිල ප්‍රවණතා

මිලදී ගන්න
කුලියට ගන්න
නිදන කාමර:
සාමාන්‍ය මිල (පසුගිය මාස 12)
Rs. 36,991.66 sqft
පසුගිය මාස 12 වර්ධනය
-10.47%
Negative Trend
පසුගිය මාස 3 වර්ධනය
0.77%
Positive Trend
Icon
සටහන: මිල තොරතුරු පදනම් වන්නේ ikman හි පළ කර ඇති දැන්වීම්වල අතීත දත්ත මත වන අතර සම්පූර්ණ වෙළඳපල ප්‍රවණතා පිළිබිඹු නොවිය හැක.
hero

ikman හි ඉක්මනින් විකිණීමට හෝ කුලියට දෙන්න: ඔබේ දේපළ විනාඩි 2කින් පළ කරන්න!