elemint-suites-gampaha-exterior-view
elemint-suites-gampaha-type-d
elemint-suites-gampaha-type-e
1+

Elemint Suites

මුළු ඒකක

80 Units

ඒකක ප්රමාණය

855 - 1,974 sqft

දියත් කිරීමේ දිනයන්

May 2023

ව්යාපෘති තත්ත්වය

Ongoing

මිල පරාසය

LKR 26.4m - 35m

Imagine waking up to the sounds of birds and the gentle gurgling of water, stepping out your front door to be greeted by rustling leaves, sunlight glistening on the lake, and friendly neighbors smiling at you. Envisioning such a warm and inviting lifestyle, the renowned Prime Group has designed a gated community in Gampaha, facing the main Colombo-Gampaha Road.

This picturesque property offers six different types of individual homes, each with its own parking, most accommodating up to two vehicles. The houses range from single-storey to two-storey units with a total floor space of 855 to 1,974 sq ft, featuring either two or three bedrooms. Some homes include a porch swing, landscaped garden, outdoor seating, terrace, and boundary walls on either side to ensure privacy. The vibrant kids’ play area, open gym, and jogging track provide ample opportunities to stay active and fit.

The location plays a significant role in this development. With major banks, supermarkets, and reputed schools nearby, the property also boasts easy access to the Colombo-Kandy main road, just a kilometer away. This ensures residents need not worry about commuting, with transportation hubs easily accessible. A proposed highway is also likely to enhance connectivity in the future.

Owning your own house brings stability and pride. With an easy payment schedule in place, it becomes more achievable. The idea of beginning the day with a scenic lake view is undeniably pleasant. This combination of financial security, convenience, and natural beauty fosters a sense of belonging and contentment, making it an ideal investment for a fulfilling lifestyle.

තව කියවන්න
plus icon

amenities

අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම
කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන
Kids Play Area
ජෝගිං / පාපැදි ධාවන පථ
24x7-ආරක්ෂාව
උණු වතුර පද්ධතිය
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම
වායු සමීකරණයන්
Power Backup
cctv-ආරක්ෂාව
ගිනි ගැනීම්-අනාවරණ-ආරක්ෂාව

ඉස්මතු කිරීම්

tick iconScenic lake view within a lively gated community
tick iconEasy installment scheme with 10% at reservation, 1% in 40 installments, and the balance 50% during handover
tick iconSix types of individual house layouts to choose from
tick iconLocated facing the Colombo-Gampaha main road
tick iconSchools, banks, and supermarkets within easy reach

අසල්වැසි ගවේෂණය - සිතියම් දසුන

ගම්පහ නගරය ප්‍රදේශ මාර්ගෝපදේශ

Gampaha City, a major urban centre in Sri Lanka's Western Province, is distinguished by its dual role as a vibrant residential area and a dynamic commercial hub. Located merely 27.3 km northeast of Colombo, Gampaha serves as the administrative capital of the Gampaha district, which houses over 75 public institutions. This proximity to Colombo enhances its appeal, providing residents with suburban tranquillity coupled with easy access to the capital’s facilities.


The city is advancing under the National Physical Plan – 2050 as a first-order urban centre, a strategy that aligns with its vision to become a more structured and developed urban area. Gampaha is experiencing significant growth in public and commercial services which supports a large day-to-day population, including thousands of commuters and students. This growth is complemented by ongoing and planned infrastructural developments like the central expressway and a multi-modal transport centre, which are expected to further boost residential demand and economic activity in the area.

Moreover, Gampaha is recognized for its rich educational resources and a high literacy rate, which is among the highest in Sri Lanka. This educational strength supports a well-informed and economically active community, contributing to the city’s overall prosperity and cultural vitality.

In summary, Gampaha City is evolving as a key player in Sri Lanka's urban future, with a strong foundation in administrative services, education, and transport, making it an increasingly attractive place for both living and business activities.
Thumbup

මෙම නගරයේ ඇති විශිෂ්ට ලක්ෂණ මොනවාද?

tick iconRobust public transportation network.
tick iconProximity to major highways and the expressway.
තව කියවන්න
Thumbup

මෙම නගරයේ අවධානය යොමු කළ යුතු අංග මොනවාද?

tick iconNeed for more frequent public transport services to remote areas.
tick iconSevere traffic congestion in central areas during peak hours.
තව කියවන්න

ගම්පහ නගරය ප්‍රදේශයේ ශ්රේණිගත කිරීම්

4.6

out of 5

සංවර්ධකයා

Prime Group
සම්පුර්ණ ව්‍යාපෘති
75
වසර ගණනාවක අත්දැකීම්
29

Founded over 29 years ago, Prime Lands (Pvt) Ltd has been committed to creating a better place on Earth. From humble beginnings with just four employees, Prime Group swiftly ascended to prominence in Sri Lanka's real estate sector. Covering 18 districts and serving over 300,000 satisfied clients, Prime Lands has become synonymous with excellence.

Aspiring homeowners trust Prime Lands to fulfill their dreams, offering a diverse selection of premium land options and comprehensive support services. With over 6,000 land projects, 30 housing projects, and around 45 apartment projects, Prime Lands consistently delivers high-quality, value-added solutions, earning recognition as an award-winning developer.

තව කියවන්න
plus icon

ගම්පහ නගරය හි දේපල මිල ප්‍රවණතා

මිලදී ගන්න
කුලියට ගන්න
නිදන කාමර:
සාමාන්‍ය මිල (පසුගිය මාස 12)
Rs. 23,362.96 sqft
පසුගිය මාස 12 වර්ධනය
0.34%
Positive Trend
පසුගිය මාස 3 වර්ධනය
0.66%
Positive Trend
Icon
සටහන: මිල තොරතුරු පදනම් වන්නේ ikman හි පළ කර ඇති දැන්වීම්වල අතීත දත්ත මත වන අතර සම්පූර්ණ වෙළඳපල ප්‍රවණතා පිළිබිඹු නොවිය හැක.
hero

ikman හි ඉක්මනින් විකිණීමට හෝ කුලියට දෙන්න: ඔබේ දේපළ විනාඩි 2කින් පළ කරන්න!